1 3 large

Xuất khẩu lao động - những mặt trái còn tồn tại

10:53 | 07/11/2016

Xuất khẩu lao động là một hướng đi mới được nhiều người lựa chọn trong thời gian vừa qua, tuy nhiên xuất khẩu lao động vẫn còn một số mặt trái cần khắc phục.